4-[1-(dibenzylamino)-2-phenylethyl]-3-methylazetidin-2-one

4-[1-(dibenzylamino)-2-phenylethyl]-3-methylazetidin-2-one