[2-(benzyloxy)phenyl][3-(3,4-dimethoxyphenyl)oxiran-2-yl]methanone

[2-(benzyloxy)phenyl][3-(3,4-dimethoxyphenyl)oxiran-2-yl]methanone