2-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-methoxy-4H-chromen-4-one

2-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-methoxy-4H-chromen-4-one