1-[Bis(benzylsulfonyl)methyl]-4-(trichloromethyl)benzene

1-[Bis(benzylsulfonyl)methyl]-4-(trichloromethyl)benzene