Diphenyl(t-butyl)silyloxymethylbenzene

Diphenyl(t-butyl)silyloxymethylbenzene