2-[4-(benzyloxy)phenethyl]-1,3-dioxolane

2-[4-(benzyloxy)phenethyl]-1,3-dioxolane