Ethyl 3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoate

Ethyl 3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoate