5-acetyl-2-(benzylsulfanyl)-6-methylnicotinonitrile

5-acetyl-2-(benzylsulfanyl)-6-methylnicotinonitrile