Benzenemethanol, 4-[1,2,3,6-tetrahydro-1-(phenylmethyl)-4-pyridyl]-

Benzenemethanol, 4-[1,2,3,6-tetrahydro-1-(phenylmethyl)-4-pyridyl]-