3-(4-Methylphenyl)-5-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazole

3-(4-Methylphenyl)-5-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazole