3-Benzylsulfanyl-5-fluoro-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile

3-Benzylsulfanyl-5-fluoro-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile