3-(4-Benzyloxy-3-methoxy-2-nitrobenzoyl)-perhydro-2-oxofuran

3-(4-Benzyloxy-3-methoxy-2-nitrobenzoyl)-perhydro-2-oxofuran