2-Benzyloxy-4-chloro-1,5-naphthyridine

2-Benzyloxy-4-chloro-1,5-naphthyridine