4-Methyl-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide

4-Methyl-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide