ethyl 3,3,3-trifluoro-2-[(2-phenylacetyl)amino]-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]propanoate

ethyl 3,3,3-trifluoro-2-[(2-phenylacetyl)amino]-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]propanoate