1-Azaspiro[5.5]undec-7-ene, 7-butyl-1-(phenylmethyl)-

1-Azaspiro[5.5]undec-7-ene, 7-butyl-1-(phenylmethyl)-