Morpholine, 4-[(3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)thioxomethyl]-

Morpholine, 4-[(3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)thioxomethyl]-