1,3-dibenzyl-2-(2-methoxyphenyl)imidazolidin

1,3-dibenzyl-2-(2-methoxyphenyl)imidazolidin