1,3-dibenzyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidine

1,3-dibenzyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidine