1,3-dibenzyl-2-(3,5-dichloro-2-methoxyphenyl)imidazolidine

1,3-dibenzyl-2-(3,5-dichloro-2-methoxyphenyl)imidazolidine