1-benzyl-4-[4-hydroxy-3-[hydroxy(methoxy)methyl]phenyl]piperidin-4-ol

1-benzyl-4-[4-hydroxy-3-[hydroxy(methoxy)methyl]phenyl]piperidin-4-ol