O6-benzyl-2-fluorohypoxanthine

O6-benzyl-2-fluorohypoxanthine