Dinordesoxy-9-methyl-8-benzyleseroline

Dinordesoxy-9-methyl-8-benzyleseroline