3-Acetonyl-3-(alpha-nitrobenzyl)-2-indolinone

3-Acetonyl-3-(alpha-nitrobenzyl)-2-indolinone