17-(1,5-Dimethylhexyl)-2-(1-hydroxy-2-phenylethyl)-10,13-dimethylhexadecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

17-(1,5-Dimethylhexyl)-2-(1-hydroxy-2-phenylethyl)-10,13-dimethylhexadecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one