4,7-Methano-1H-indene, octahydro-2-(phenylmethylene)-

4,7-Methano-1H-indene, octahydro-2-(phenylmethylene)-