1,3,4-Oxadiazole, 2-[2-(benzylthio)ethyl]-5-(4-nitrophenyl)-

1,3,4-Oxadiazole, 2-[2-(benzylthio)ethyl]-5-(4-nitrophenyl)-