4-Benzylamino-1-methylcytosine

4-Benzylamino-1-methylcytosine