1-(Dibenzylaminomethyl)benzotriazole

1-(Dibenzylaminomethyl)benzotriazole