4-Benzyloxy-N-phthaloylphenylethylamine

4-Benzyloxy-N-phthaloylphenylethylamine