Piperidine, 4-butoxy-4-[4-(ethoxymethyl)phenyl]-1-(phenylmethyl)-

Piperidine, 4-butoxy-4-[4-(ethoxymethyl)phenyl]-1-(phenylmethyl)-