1-(2-Nitro-phenyl)-4-phenylmethanesulfonyl-piperazine

1-(2-Nitro-phenyl)-4-phenylmethanesulfonyl-piperazine