1-Methyl-1-phenylmethoxy-1-silacyclohexane

1-Methyl-1-phenylmethoxy-1-silacyclohexane