Methyl 3-[2-phenylaziridin-1-yl]propionate

Methyl 3-[2-phenylaziridin-1-yl]propionate