2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethyl)-6-(phenylmethyl)-

2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethyl)-6-(phenylmethyl)-