2,4-Diamino-6-(N-ethylbenzylamino)pyrido(3,2-d)pyrimidine

2,4-Diamino-6-(N-ethylbenzylamino)pyrido(3,2-d)pyrimidine