2-Benzylsulfinylethyl p-chlorophenyl disulfide

2-Benzylsulfinylethyl p-chlorophenyl disulfide