2-Isopropylsulfanyl-9-phenethyl-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene

2-Isopropylsulfanyl-9-phenethyl-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene