Benzene, 1,4-bis[2-[2-[(4-methylphenyl)sulfonyloxy]ethoxy]ethoxy]-

Benzene, 1,4-bis[2-[2-[(4-methylphenyl)sulfonyloxy]ethoxy]ethoxy]-