2-(2-benzyloxyphenyl)ethylamine

2-(2-benzyloxyphenyl)ethylamine