2-Phenyl-4-(cyanomethyl)-5-methyl-2H-1,2,3-triazole

2-Phenyl-4-(cyanomethyl)-5-methyl-2H-1,2,3-triazole