1-benzyl-1-(4-methylphenyl)-3-phenylurea

1-benzyl-1-(4-methylphenyl)-3-phenylurea