[1-(3,4-Dimethyl-1-nitrocyclohex-3-enyl)pentyl]benzene

[1-(3,4-Dimethyl-1-nitrocyclohex-3-enyl)pentyl]benzene