1-Phenyl-2-diphenyl(methyl)silyloxyethane

1-Phenyl-2-diphenyl(methyl)silyloxyethane