N-Methyl-N-benzylazobenzen-4-amine

N-Methyl-N-benzylazobenzen-4-amine