5-(Chloromethyl)-1-phenyl-1H-1,2,4-triazole

5-(Chloromethyl)-1-phenyl-1H-1,2,4-triazole