4-(Fluoromethyl)-5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole

4-(Fluoromethyl)-5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole