1-Benzyl-3-methyl-2-phenyl-imidazolidin-4-one

1-Benzyl-3-methyl-2-phenyl-imidazolidin-4-one