1-benzyl-3-(4-methylphenyl)-1-phenylurea

1-benzyl-3-(4-methylphenyl)-1-phenylurea