Octanoic acid, 8-phenyl-6-(trimethylsilyloxy)-, phenyl ester

Octanoic acid, 8-phenyl-6-(trimethylsilyloxy)-, phenyl ester